Category Archives: ถังบำบัดน้ำเสีย

ปัจจัยทีใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังจากใช้ถังบําบัดน้ำเสีย

ในชีวิตประจําวันเรา “ น้ำ ” คือปัจจัยทีสําคัญในการดํารงชีวิตของเราในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ในภาคครัวเรือนและภาคของการผลิต

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบของ ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย มีส่วนช่วยให้น้ำเสียที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับผลกระทบน้อยลง ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนาน

วิธีการติดตั้งและการใช้งานถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

คุณสมบัติของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ คือ การใช้อ๊อกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศเข้ามาช่วย ในการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในถังบำบัดน้ำเสีย

error: Content is protected !!